avatar 0.00 -1.44
avatar 0.00 -0.88
avatar 0.00 -0.55
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.47
avatar 0.00 -0.43
avatar 0.00 -0.43
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00